กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอาทิตย์ มักผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางจิตราพร แสงเนตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1