กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอาทิตย์ มักผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจิตราพร แสงเนตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2