ทองดี ใจมั่น
วิทยาศาสตร์ ว22101 ม.2
วิทยาศาสตร์ ว23102 ม.3
https://forms.gle/uRyX2pgit4vNj8vW8
ฟิสิกส์เพิ่มเติม ว32201 ม.4
ฟิสิกส์เพิ่มเติม ว32202 ม.5
ฟิสิกส์เพิ่มเติม ว32203 ม.5