ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ธ.ค. 62 ส่งปถ 05 ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
18 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 กีฬาภายในโรงเรียนนาแก้ววิทยา
โรงเรียนนาแก้ววิทยา
12 ธ.ค. 62 ถึง 13 ธ.ค. 62 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนที่เขาพักราชประชานุเคราะห์  จำนวน 50 คน
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 20  คน
06 ธ.ค. 62 กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562
โรงเรียนนาแก้ววิทยาและชุมชน
02 ธ.ค. 62 พิธีย้ายศาลพระภูมิ
29 พ.ย. 62 สอบธรรมสนามหลวง
27 มี.ค. 62 ประชุม จัดครูปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562
25 มี.ค. 62 ถึง 29 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนม.1,ม.4
20 มี.ค. 62 ส่งผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) 5 ภาคเรียน
11 มี.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62 ประเมินมาตรฐาน
07 มี.ค. 62 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 สอบโอเน็ต ม.6
26 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบโอเน็ต ม.3
19 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค
03 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
12 พ.ย. 61 ประชุมฝ่ายวิชาการ
29 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่2/2561
29 ต.ค. 61 ถึง 05 พ.ย. 61 ดำเนินการแก้ 0 ร มส
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่
06 ส.ค. 61 นิเทศก์. กิจกรรมโรงเรียนศีล 5
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
01 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 ประเมิน sbmld
31 ก.ค. 61 ถึง 02 ส.ค. 61 ศาสตร์พระราชา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ค. 61 สัปดาห์ภาษาไทย
26 พ.ค. 61 ถึง 29 พ.ค. 61 อบรมครูการสร้าง การใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผล
24 พ.ค. 61 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
21 พ.ค. 61 ถึง 18 พ.ค. 61 ประชุมครูผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
16 พ.ค. 61 ประถมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
14 พ.ค. 61 ถึง 15 พ.ค. 61 เปิดเทอม เตรียมความพร้อม ครูทุกหมวดฝ่างาน
12 พ.ค. 61 ถึง 14 พ.ค. 61 อบรมครูการจัดกิจกรรมการสอน
03 เม.ย. 61 ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร อบจ.ศรีสะเกษ
02 เม.ย. 61 สอบปรับระดับนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 1
25 ก.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 สอบโอเน็ต ม.3
16 พ.ค. 60 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึึกษา 2560
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม. 1 และ ม.4
12 พ.ค. 60 ประชุมครูเตรียมการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2560
11 พ.ค. 60 ประชุมครูเตรียมการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2560
31 มี.ค. 60 ถึง 02 เม.ย. 60 อบรมแผนสี่ปี
30 มี.ค. 60 รับใบประกาศ ปัจฉิมนิเทศ
29 มี.ค. 60 รับสมัคร นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
27 มี.ค. 60 ถึง 29 มี.ค. 60 อบรมการผลิตสื่อครู อบจ.ศรีสะเกษ
21 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ประชุม สบมท. ภูเก็ต
20 มี.ค. 60 ประเมินความชอบครั้งที่ 1
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 อบรมลูกเสือโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ
อบรมลูกเสือโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ
การจัดการค่าย
1.นายนิรันดร์ กุลโชติ
2.นายทองดี ใจมั่น
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 อบรมหลักสูตรโรงเรียนนาแก้ววิทยา
14 มี.ค. 60 ประกาศผลการสอบ
ประกาศผลการสอบ ลงทะเบียนแก้ 0 ร
13 มี.ค. 60 ส่งผลการสอบ
10 มี.ค. 60 แนะแนวศึกษา ต่อ ม.1 และ ม.4
แนะแนวศึกษา ต่อ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนในเขตบริการ
09 มี.ค. 60 พิธีอำลาสถาบัน
พิธีอำลาสถาบัน
โรงเรียนนาแก้ววิทยา 2559
06 มี.ค. 60 ถึง 09 มี.ค. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
03 มี.ค. 60 ต้อนรับสมาชิกใหม่ นาแก้ววิทยา
ต้อนรับสมาชิกใหม่ นาแก้ววิทยา

ลูกคุณครูธเนศพลสิษฐ์  ไชยวสาสดิ์
03 มี.ค. 60 ถึง 05 มี.ค. 60 อบรมมัคคุเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อบรมมัคคุเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ณ วังชมพูรีสอร์ท
02 มี.ค. 60 ประชุมประจำเดือนโรงเรียนนาแก้ววิทยา
ประชุมประจำเดือนโรงเรียนนาแก้ววิทยา   
ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนนาแก้ววิทยา
01 มี.ค. 60 ต้อนรับสมาชิกใหม่ นาแก้ววิทยา
รับขวัญหลาน
1. ลูกคุณครูอาทิตย์  มักผล
2. ลูกคุณครูภัทรวดี พงษ์พันธ์
3. ลูกคุณครุดวงเดือน รัตน์ประโคน
09 ธ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองครูนักเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยา