โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ธ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองครูนักเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยา
01 มี.ค. 60 ต้อนรับสมาชิกใหม่ นาแก้ววิทยา
รับขวัญหลาน
1. ลูกคุณครูอาทิตย์  มักผล
2. ลูกคุณครูภัทรวดี พงษ์พันธ์
3. ลูกคุณครุดวงเดือน รัตน์ประโคน
02 มี.ค. 60 ประชุมประจำเดือนโรงเรียนนาแก้ววิทยา
ประชุมประจำเดือนโรงเรียนนาแก้ววิทยา   
ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนนาแก้ววิทยา
03 มี.ค. 60 ต้อนรับสมาชิกใหม่ นาแก้ววิทยา
ต้อนรับสมาชิกใหม่ นาแก้ววิทยา

ลูกคุณครูธเนศพลสิษฐ์  ไชยวสาสดิ์
03 มี.ค. 60 ถึง 05 มี.ค. 60 อบรมมัคคุเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อบรมมัคคุเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ณ วังชมพูรีสอร์ท
06 มี.ค. 60 ถึง 09 มี.ค. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
09 มี.ค. 60 พิธีอำลาสถาบัน
พิธีอำลาสถาบัน
โรงเรียนนาแก้ววิทยา 2559
10 มี.ค. 60 แนะแนวศึกษา ต่อ ม.1 และ ม.4
แนะแนวศึกษา ต่อ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนในเขตบริการ
13 มี.ค. 60 ส่งผลการสอบ
14 มี.ค. 60 ประกาศผลการสอบ
ประกาศผลการสอบ ลงทะเบียนแก้ 0 ร
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 อบรมลูกเสือโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ
อบรมลูกเสือโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ
การจัดการค่าย
1.นายนิรันดร์ กุลโชติ
2.นายทองดี ใจมั่น
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 อบรมหลักสูตรโรงเรียนนาแก้ววิทยา
20 มี.ค. 60 ประเมินความชอบครั้งที่ 1
21 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ประชุม สบมท. ภูเก็ต
27 มี.ค. 60 ถึง 29 มี.ค. 60 อบรมการผลิตสื่อครู อบจ.ศรีสะเกษ
29 มี.ค. 60 รับสมัคร นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
30 มี.ค. 60 รับใบประกาศ ปัจฉิมนิเทศ
31 มี.ค. 60 ถึง 02 เม.ย. 60 อบรมแผนสี่ปี
11 พ.ค. 60 ประชุมครูเตรียมการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2560
12 พ.ค. 60 ประชุมครูเตรียมการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2560
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม. 1 และ ม.4
16 พ.ค. 60 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึึกษา 2560
25 ก.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 สอบโอเน็ต ม.3