ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มี.ค. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 กำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประเภทสอบคัดเลือก

มัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 9-13 มีนาคม 2565

รายงานตัว 30 มีนาคม 2565

https://docs.google.com/forms/d/18Ms1QPkT0sB7Agr8tNBBXpaKpsXKEjDlIOctHNmtlWg/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3DLVANtOoHXO-uVq2Ue6w25rh99QSBsRMnDXlgCSmQgHnXQkG4P0etQ_k

มัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 9-13 มีนาคม 2565

รายงานตัว 30 มีนาคม 2565

https://docs.google.com/forms/d/12bBQSeb3Xq3nOnJexqLRZeb4Iz_383sxQajQm2o8y6U/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0gymwJCRcRs4uP9t9joQJe7nGLPe7dNYySWgiJ1wJH3TlqBt0P0K5LTIY
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
21 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65 กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 มัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนที่จบม.3เดิม)

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนที่จบม.3เดิม)

วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานตัว 28 กุมภาพันธ์ 2565

https://docs.google.com/forms/d/1Fg9_YyAr1XDoyrLR9lrvn0Q0nqYX2SOQjPxkvjz9dkU/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0cT5z-o9DnGNrwvhSqqVHlFVMiXR7Fv2XcSFG5VUXAV2LDEYUBXzeHH0shttp://docs.google.com/forms/d/1Fg9_YyAr1XDoyrLR9lrvn0Q0nqYX2SOQjPxkvjz9dkU/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0cT5z-o9DnGNrwvhSqqVHlFVMiXR7Fv2XcSFG5VUXAV2LDEYUBXzeHH0s

ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
16 ส.ค. 64 ถึง 20 ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564
02 พ.ย. 63 ถึง 04 พ.ย. 63 สอบปลายภาค 1/2563
สอบปลายภาค 1/2563
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
29 ต.ค. 63 ร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดกุดนาแก้ว
ช่วงเช้าตัวแทนโรงเรียนนาแก้ววิทยาร่วมทำบุญทอดกฐิน วัดกุดนาแก้ว
ชุดผ้าไทย
28 ต.ค. 63 อบรมคุณธรรม
อบรมคุณธรรม โดยพระธรรมสัญจร
29 ก.ค. 63 กิจกรรมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
หอประชุมโรงเรียนนาแก้ววิทยา นางสาวอัษฎาพร จริยา นายนิรันดร์ กุลโชติ
08 ก.ค. 63 คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
21 พ.ค. 63 ประชุมครุ จัดทำโครงการ SBMLD
ห้องโสตทัศนศึกษา งานแผนงาน
20 พ.ค. 63 จัดทำเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
19 พ.ค. 63 จัดทำเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
18 พ.ค. 63 จัดทำเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
14 พ.ค. 63 ประชุมเตรีมการ เปิดเทอม
12 พ.ค. 63 ประชุมฝ่ายวิชาการเพื่อแก้ปัญหา 0 ร มส
ห้องโสตทัศนศึกษา ฝ่ายวิชาการ
10 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 
07 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
นางสาวมณีรัตน์  ชิดเชื้อ
นายรัตนา  ดาวสี
นางสาวอลิศา   แข่งขัน

ห้องโสตทัศนศึกษา ฝ่ายวิชาการ
06 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
นายอาทิตย์   มักผล
นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
นางสาวเกศรา  พันชนะ

ห้องโสตทัศนศึกษา ฝ่ายวิชาการ
05 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
นายนิรันดร์  กุลโชติ
นางสาวสุภาวิตา โสมสาย
นายสิรภพ แหวนวงษ์
ห้องโสต ฝ่ายวิชาการ
04 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
นางสาวอัษฎาพร  จริยา
นางสาวอลิศา   แข่งขัน
นายเฉลิมพล  นามวิชัย
จำนวนนักเรียนสมัครทั้งสิ้น 15 คน
เวรยามรักษาความปลอดภัย   นายเฉลิมพล  นามวินัย
ห้องโสตทัศนศึกษา ฝ่ายวิชาการ
03 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
นางสาวสุพัตรา  มูลหา
นางสาวเกศรา พันธ์ชนะ
นายทองดี  ใจมั่น


จำนวนนักเรียนสมัครทั้งสิ้น  14  คน

เวรยามรักษาความปลอดภัย
นายทองดี  ใจมั่น
ห้องโสตัศนศึกษา ฝ่ายวิชาการ
03 พ.ค. 63 ประชุมครูอัตรจ้าง
ครูี่เข้าประชุม 
1. นายสิริภาพ  แหวนวงษ์
2. นางสาวเกศรา  พันธ์ชนะ
3. นางสาวอลิสา  แข่งขัน

02 พ.ค. 63 ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ครูี่ไม่เข้าประชุม
1. นายเฉลิมพล  นามวิชัย
2. นางสาวจุฬาวรรณ  ปาสาจันร์
3. นางสาวสุภาวิตา  โสมสาย
27 ธ.ค. 62 ส่งปถ 05 ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
18 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 กีฬาภายในโรงเรียนนาแก้ววิทยา
โรงเรียนนาแก้ววิทยา
12 ธ.ค. 62 ถึง 13 ธ.ค. 62 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนที่เขาพักราชประชานุเคราะห์  จำนวน 50 คน
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 20  คน
06 ธ.ค. 62 กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562
โรงเรียนนาแก้ววิทยาและชุมชน
02 ธ.ค. 62 พิธีย้ายศาลพระภูมิ
29 พ.ย. 62 สอบธรรมสนามหลวง
27 มี.ค. 62 ประชุม จัดครูปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562
25 มี.ค. 62 ถึง 29 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนม.1,ม.4
20 มี.ค. 62 ส่งผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) 5 ภาคเรียน
11 มี.ค. 62 ถึง 12 มี.ค. 62 ประเมินมาตรฐาน
07 มี.ค. 62 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 สอบโอเน็ต ม.6
26 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบโอเน็ต ม.3
19 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค
03 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
12 พ.ย. 61 ประชุมฝ่ายวิชาการ
29 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่2/2561
29 ต.ค. 61 ถึง 05 พ.ย. 61 ดำเนินการแก้ 0 ร มส
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่
06 ส.ค. 61 นิเทศก์. กิจกรรมโรงเรียนศีล 5
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
01 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 ประเมิน sbmld
31 ก.ค. 61 ถึง 02 ส.ค. 61 ศาสตร์พระราชา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
30 ก.ค. 61 สัปดาห์ภาษาไทย
26 พ.ค. 61 ถึง 29 พ.ค. 61 อบรมครูการสร้าง การใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผล
24 พ.ค. 61 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
21 พ.ค. 61 ถึง 18 พ.ค. 61 ประชุมครูผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
16 พ.ค. 61 ประถมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
14 พ.ค. 61 ถึง 15 พ.ค. 61 เปิดเทอม เตรียมความพร้อม ครูทุกหมวดฝ่างาน
12 พ.ค. 61 ถึง 14 พ.ค. 61 อบรมครูการจัดกิจกรรมการสอน
03 เม.ย. 61 ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร อบจ.ศรีสะเกษ
02 เม.ย. 61 สอบปรับระดับนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 1
25 ก.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 สอบโอเน็ต ม.3
16 พ.ค. 60 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึึกษา 2560
15 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม. 1 และ ม.4
12 พ.ค. 60 ประชุมครูเตรียมการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2560
11 พ.ค. 60 ประชุมครูเตรียมการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2560
31 มี.ค. 60 ถึง 02 เม.ย. 60 อบรมแผนสี่ปี
30 มี.ค. 60 รับใบประกาศ ปัจฉิมนิเทศ
29 มี.ค. 60 รับสมัคร นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
27 มี.ค. 60 ถึง 29 มี.ค. 60 อบรมการผลิตสื่อครู อบจ.ศรีสะเกษ
21 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ประชุม สบมท. ภูเก็ต
20 มี.ค. 60 ประเมินความชอบครั้งที่ 1
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียน
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 อบรมลูกเสือโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ
อบรมลูกเสือโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ
การจัดการค่าย
1.นายนิรันดร์ กุลโชติ
2.นายทองดี ใจมั่น
15 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 อบรมหลักสูตรโรงเรียนนาแก้ววิทยา
14 มี.ค. 60 ประกาศผลการสอบ
ประกาศผลการสอบ ลงทะเบียนแก้ 0 ร
13 มี.ค. 60 ส่งผลการสอบ
10 มี.ค. 60 แนะแนวศึกษา ต่อ ม.1 และ ม.4
แนะแนวศึกษา ต่อ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนในเขตบริการ
09 มี.ค. 60 พิธีอำลาสถาบัน
พิธีอำลาสถาบัน
โรงเรียนนาแก้ววิทยา 2559
06 มี.ค. 60 ถึง 09 มี.ค. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
03 มี.ค. 60 ต้อนรับสมาชิกใหม่ นาแก้ววิทยา
ต้อนรับสมาชิกใหม่ นาแก้ววิทยา

ลูกคุณครูธเนศพลสิษฐ์  ไชยวสาสดิ์
03 มี.ค. 60 ถึง 05 มี.ค. 60 อบรมมัคคุเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อบรมมัคคุเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ณ วังชมพูรีสอร์ท
02 มี.ค. 60 ประชุมประจำเดือนโรงเรียนนาแก้ววิทยา
ประชุมประจำเดือนโรงเรียนนาแก้ววิทยา   
ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนนาแก้ววิทยา
01 มี.ค. 60 ต้อนรับสมาชิกใหม่ นาแก้ววิทยา
รับขวัญหลาน
1. ลูกคุณครูอาทิตย์  มักผล
2. ลูกคุณครูภัทรวดี พงษ์พันธ์
3. ลูกคุณครุดวงเดือน รัตน์ประโคน
09 ธ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองครูนักเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยา
ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปฎิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประเภทสอบคัดเลือก

 มัธยมศึกษาปีที่ 1

                วันที่ 9-13 มีนาคม 2565

                รายงานตัว 30 มีนาคม 2565

https://docs.google.com/forms/d/18Ms1QPkT0sB7Agr8tNBBXpaKpsXKEjDlIOctHNmtlWg/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3DLVANtOoHXO-uVq2Ue6w25rh99QSBsRMnDXlgCSmQgHnXQkG4P0etQ_k

มัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 9-13 มีนาคม 2565

 รายงานตัว 30 มีนาคม 

https://docs.google.com/forms/d/12bBQSeb3Xq3nOnJexqLRZeb4Iz_383sxQajQm2o8y6U/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0gymwJCRcRs4uP9t9joQJe7nGLPe7dNYySWgiJ1wJH3TlqBt0P0K5LTIY


JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนนาแก้ววิทยา
คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์