ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยา
 
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
 
  หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม  
       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ื4        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6