กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธเนศพลสิษฐ์ ไชยสวาสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ


ครู คศ.3