กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธเนศพลสิษฐ์ ไชยสวาสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2


ครู คศ.3