กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธเนศพลสิษฐ์ ไชยสวาสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2