คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายพัทธดนย์ อรรคบุตร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา พลเมือง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพิไล พรมสิงห์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิมน จันทร์แจ้ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายศิขริน จันทร์พวง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายแน็ต มา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธศักดิ์ ทุมมา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายณัชพล คำลอย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายนรงษ์ชัย ทิ้งชั่ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุวัฒน์ อย่างสูง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิตรา แจ่มแจ้ง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยนนท์ ไม้งาม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพล สุริยะกาญจน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุรักษ์ พิทักษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัฐชลิดา สุระชาติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรศักดิ์ แก้วกัณหา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6