กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนิรันดร์ กุลโชติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอัษฎาพร จริยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1