ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         ประวัติความเป็นมาโรงเรียนนาแก้ววิทยา


 
            โรงเรียนนาแก้ววิทยา อยู่เลขที่ 299 บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ทั้งหมด 27 ไร่ 81 ตารางวา บนที่ดินสาธารณประโยชน์ ด้วยเป็นโรงเรียนที่เกิดจากความต้องการของชาวบ้านกุดนาแก้วและชาวตำบลภูฝ้าย ในระยะการจัดตั้งโรงเรียนชาวบ้านได้บริจาคที่ดินและวัสดุก่อสร้างอาคารชั่วคราวเป็นจำนวนมาก เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา และได้รับการประกาศจัดตั้ง “โรงเรียนนาแก้ววิทยา” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนายมานิต ธรรมสัตย์เป็นครูใหญ่ในขณะนั้น โรงเรียนเจริญก้าวหน้าและพัฒนาตามลำดับ      
              
               ปี   พ.ศ.2549 นายไพบูลย์ แก้วคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดับต่อในปี
               ปี   พ.ศ. 2555-2559  นายเอกชัย ตองอบ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
               ปี   พ.ศ  2559-2560 นายเฉลิมชัย  พิศพงษ์ดำรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ว
               ปี    พ.ศ. 2561-2563  นายเฉลิมชัย พิศพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา รักษาาาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา   จนถึงปัจจุบัน
           
            โรงเรียนนาแก้ววิทยา 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามกฎหมายการศึกษาในสมัยนั้น วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จนถึงปัจจุบัน จัดการศึกษาแบบสหศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก