โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
บุคลากรทางการศึกษาอื่น

นางสาวสุภาวิตา โสมสาย

นายรัตนา ดาวสี