จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
วิทยาการคำนวณ (ว21103) ม.1

 
หน่วยที่ ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ
1. แนวคิดเชิงนามธรรม
 
ใบความรู้ 1.1เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม
ใบงาน1.1 เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม

 
แบบทดสอบ1.1 เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม
2.อัลกอริทึมและขั้นตอนการแก้ปัญหา      
3.รู้จักไพทอน      
4.การทำงานแบบวนซ้ำและแบบมีทางเลือก      

วิทยาการคำนวณ (ว22103) ม.2
วิทยาการคำนวณ (ว23103) ม.3
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค22101) ม.2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค30201) ม.4
ป้องกันทุจริต ม.5
การจัดการฐานข้อมูล ม.3
ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd45gh95UJVn_RO2UmsNm1EwJ2Gb2NHi9IbyJtspDOGcwCO6A/viewform