คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพูนสุข ติงสะ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนิสร ดาวสุข
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ทองที่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ ทะนนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางฉันทัด ชาลีวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา ทิ้งชั่ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :