คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร สิทธิพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายธนิสร ดาวสุข
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ทองที่
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ ทะนนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางฉันทัด ชาลีวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา ทิ้งชั่ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง