กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา มูลหา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสิรภพ แหวนวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1