กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา มูลหา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสิรภพ แหวนวงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1