สิรภพ แหวนวงษ์
วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธ
coolแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง  พระพุทธศาสนา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffyQdXFptgJHGbfVcExYlioCGJEURvRpDMD3UP_ygW-kalaA/viewform

enlightenedใบงานเรื่อง พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesN8D3zLrnIjSAfX0BiXRmk8djL-aFlu5koHzHKIqpAwHK0g/viewform


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม
indecision
แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง  พระธรรม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_j2QoL5PAoptYrzgoPm9m4Q0ZJNtQxWcQg4HU7lTmXS67xA/viewform
วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธ
heartแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง  พระพุทธศาสนา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchCBJ-gScKAs7pV0tzH7exUy7oGVMEpShMi2yIg4-_rP6H9w/viewform

cryingใบงานเรื่อง พุทธประวัติ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7mv74IIs54n9n2mA1Ieumh1YplZ0FeaPGROY0g7CBZOQmeA/viewform
วิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลา ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

angelแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง  เวลา ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBMujwE7-TgXjTzUu_tQ8fRLqW3zajK-e37GxmZ995dhtj4Q/viewform

kissใบงาน เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIplWT627DxXaSDVXCtEAVbCSLV33COTVaKsHjpxhshnnBwQ/viewform
วิชาฟุตบอล รหัสวิชา ฟ30207 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 blushแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง  ประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJhQMrWCYx45pkOfUthqX378sLVpIHsXtxio3Cv9-yxCC35A/viewform

devilใบงานเรื่อง  ชื่อทีมฟุตบอลและนักกีฬาฟุตอลที่ฉันชื่นชอบ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1VDHXJig048pAjWL1qzUMZqKISjZHq3CYhO-eWl41XqJwpQ/viewform
วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

laughแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง  พระพุทธศาสนา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScze8MzJ6mP73-PbhZsiOoynp-oGR6v_--2n_uA2yANJvWZ6Q/viewform

frown
ใบงาน เรื่อง ศาสนาที่ฉันนับถือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC391kW7bcd2s-MLZA6fI1HkZ9cQI7UoEEg4urySPbHVqc9g/viewform
วิชาหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา ส33233 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นไทย
laughแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง  ความเป็นไทย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenxN2bfW5FYd1Kxfkxhlu6FssWMf-0TKWQ8N-29YY4lOkkWA/viewform

heartใบงานที่ 1 เรื่อง ผลของการไม่แสดงความเคารพ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSersgaDngr_6AFnsSt56618NJcz1eo51bGjM2BC3GzXuPL2DQ/viewform