โรงเรียนนาแก้ววิทยา
ถนนโชคชัย-เดชอุดม กุดนาแก้ว หมู่ 3  ตำบลภูฝ้าย  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุรักษ์ สุระชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางภัทราวดี พงษ์พันธ์
ครู คศ.3

นายทองดี ใจมั่น