กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุรักษ์ สุระชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางภัทราวดี พงษ์พันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายทองดี ใจมั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2