นิรันดร์ กุลโชติ
ภาษาไทย ม.1
แบบทดสอบออนไลน์  เรื่อง อ่านร้อยแก้ว
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyMB1Bf72JD-Ih3LrysjQ58-mW55n2nqdIN1C04XKgPZBCcA/viewform
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คำซ้อน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSX8A0dz_K6cEH-6RVgdgedREueC8Azs_JYxhVSuKW3rQtaQ/viewformภาษาไทย ม.2
ภาษาไทย ม.2
ภาษาไทย ม.5
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง อ่านวิเคราะห์วิจารณ์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb35Z6P56GEseapYVqbVuvwOsBBVUXdFk8yvQPUHIF7j1AhQ/viewform

บความรู้เรื่องอ่านวิเคราะห์วิจารณ์
https://drive.google.com/file/d/1ABtjIycIJRoL9F6vUtj2bHhw0zk2l_bw/view
ภาษาไทย ม.6
ใบงานเรื่อง การอ่านวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd21ABBuFcNfLlzAfm-DuI9ncT_JTApicOQYiB60w0NdZ_iKA/viewform

ใบความรู้เรื่อง การอ่านวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
https://drive.google.com/file/d/1bbGzBdkaOOPdhgGWSaa04AzisEYaMt6P/view
การใช้ภาษาไทย ม.1
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6oDzfapzz5DvOcS5qvY_5Y_USAO5fyFXBd_PdgSveDddbw/viewform
บงาน ออนไลน์  เรื่อง แม่ ก กา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Xz3BQK4XQ5jHfbmC9viNZKv1naOvuyDU20-GUnW1XwJ2qw/viewform