กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจิตราพร แสงเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0810697425
อีเมล์ : jittraporn30012515@gmail.com
ที่อยู่ :
14 หมู่5 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
เครื่องราช : ท.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ต.สังเมํก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
2530 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
2533 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
2535 อนุปริญญา วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์
2537 ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537-2541 โรงเรียนช้างบุญวิทยา ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อาจารย์1 ระดับ 3
2542-2552 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ครู คศ.2
2553-ปัจจุบัน โรงเรียนนาแก้ววิทยา ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ข้อสอบออนไลน์วิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เรื่อง คนดีของชุมชน
2 เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่อง การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านการประชุมทางไกล
3 เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่อง การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
4 เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่อง การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
5 แบบสำรวจความพร้อมด้านการเรียนทางไกล ตามสถานการณ์โรคโควิด-19 https://drive.google.com/drive/folders/1NoeLC5wv2pOwuZ9q5CQseSnOBZuOcfuD
6 บทเรียนและข้อสอบออนไลน์ วิชา วิทยาการคำนวณ ม.4 https://drive.google.com/drive/folders/1Pd5-xT9vZvzG41N7mVWPvci9eJWxUA58
7 ข้อสอบออนไลน์ วิชาการงานอาชีพมัธยมศึกษาปีที่6 https://drive.google.com/drive/folders/1MdSd_5H_Hzikkjd3GORt-2jeMyuAqzXU
8 เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(PBL)
9 เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดทำเอกสารงานทะเบียน
10 เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2016
11 เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
12 เกียรติบัตรอบรมออนไลน์เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21