ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย พิศพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2559-ปัจจุบัน