ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย พิศพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางคุณากร บุญสาลี
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 25ุ63-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายปรมินทร์ นาคพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้ววิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน