อาทิพย์ มักผล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชางานเกษตร
แบบทดสอบที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเกษตร
https://forms.gle/mr3p8TUFFjiYqwVU8
แบบทดสอบที่ 2 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตร
https://forms.gle/b2gZSWZShhxnSQEb6
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6