จิตราพร แสงเนตร
คอมพิวเตอร๋์
วิชาเทคโนโลยี รหัส ว21241 มัธยมศึกษาปีที่ 1
   heart แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceuDn_9gu83ArRDoNR7Dllf81uSmnjIwUYWhiuXq2jileUMA/viewform
    heart  ใบงานเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4IOp5Nbup5J95_swdnsicNAJBXSXXV20FvDNgcBTPv0bMZg/viewform
     heart ใบความรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

https://docs.google.com/presentation/d/1VQxDGAXBqWv3VsHDHn0SUwDq60GM8v7kPJ2DtDzZNKA/edit#slide=id.p
    heart วิดีโอ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

https://www.youtube.com/watch?v=WtWf5B0p8rA
วิชาการงานอาชีพ รหัส ง21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
     devilแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่่ 1 เรื่อง กระบวนการทำงาน
https://docs.google.com/forms/d/1rgyKNRDGy8lvG3j75OGsU588JxV_-UY2kTfHL2RcBag/edit
     devilใบงานที่ 1.1  เรื่อง กระบวนการทำงาน

https://docs.google.com/forms/d/1VBSz8N067QCzPi2D9F7VxMBF-ssWmnrU5VI941PObwc/edit
 
     devilใบความรู้ เรื่อง กระบวนการทำงาน
https://drive.google.com/file/d/1HPYIKdD3-AYGxF8PdmScOwH6g3y0PBu9/view
วิชาการใช้โปรแกรมประยุกต์ รหัส ว20243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที2
วิชาการงานอาชีพ รหัส ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
 cheeky แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  องค์กรธุรกิจ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNTxKjKkYQXSmkMtNbjFhmwwGXJYzAY7IPO9jFy57N_RjY5w/viewform
cheeky แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  องค์กรธุรกิจ เจ้าของคนเดียว
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffHUUr9diU--2vRWm9hVC0GzsMUiVLGUa690ybV2k6yaml4A/viewform
วิชาการสร้างสื่อมัลติมีเดีย รหัส ว20245 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
yes  แบบทดสอบก่อนเรียน
https://docs.google.com/forms/d/1uSVl-orhBU7tH0ykexzU-K_LpuBmm488RRyOQUjw0Xk/edit
วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4 รหัส ว31105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
indecisionแบบทดสอบเรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKt8nLugTQIP_nDH32A0Y3HIVc0O06QGKOWthphxfS7hAjHg/viewform
blushใบงานเรื่อง การใช้ micrbit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUlVDKaBVfJ5OuKMOnHGZ9R7IADgLYnql16ET_l6Cs6v9y1Q/viewform
 

 

วิชาการงานอาชีพ รหัส ง31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
enlightened  ใบงานเรื่อง การเกษตรกับการดำรงชีวิต
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNnEiXQ7nM8GJ5opm02uFgJklZyRzVX1kKjWtJY0aJTVQcPA/viewform
วิชาการงานอาชีพ รหัส ง32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
วิชาวิทยาการคำนวณ รหัส ว33104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
วิชาการงานอาชีพ รหัส ง33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
วิชาวิทยาการคำนวณ รหัส ว32105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
indecisionแบบทดสอบก่อนเรียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYONk8-fVIc8Gd1zfySbKnB18c1uv1RD0REnmd9KecurN9qQ/viewform
smiley แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่1

https://docs.google.com/forms/d/1oCtnim3IllMXsdWPRA2TmHt1_Ew2hA9_RewpyHy9gH4/edit
  laugh ใบงานเรื่อง Big Data

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK0NIjisWrt-DDIdaHV6AwPP3FDXY6bfOQeLTHUxqOYg9RdA/viewform
laugh ใบงาน เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaWpPIcLRKsSjpBqTnYYpgB8KIKEckOtluknh48gn0havIZw/viewform
วิทยาการคำนวณ รหัส ว23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
enlightenedแบบทดสอบ เรื่อง ข้อมูล
https://docs.google.com/forms/d/1mMDGbP1iC-DlbRSat1eQ3-lFuQcPIMv4Pl9HGggUFtY/edit
กิจกรรมจิตศึกษา
กิจกรรมจิตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/drive/folders/1ay_4HlrjppA-rQRjkT-weAt2x8fDwhXX
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.96 MB