วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนนาแก้ววิทยา เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่  ครูพัฒนา  จัดการศึกษาสู่สากล