วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

heart   วิสัยทัศน์  heartโรงเรียนนาแก้ววิทยา เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่  ครูพัฒนา  จัดการศึกษาสู่สากล
yes