กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอลิศา แข่งขัน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเกศรา พันชนะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2