คณะผู้บริหาร

นางคุณากร บุญสาลี
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน