พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
enlightened พันธกิจ enlightened
 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

2.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

4.  ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี                ความพร้อมและเพียงพอต่อการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน

5.  จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

6.  บริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษา และท้องถิ่นจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม