พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
1.      พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
2.      ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3.      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
4.      ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี                ความพร้อมและเพียงพอต่อการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
5.      จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
6.      บริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาการศึกษา และท้องถิ่น
         จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง            ประสงค์โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม