อัษฎาพร จริยา
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9o5lOQmHWQqGzFjcHDD8lSwdTAOlDXywMQ7mF54aQ9NVOhQ/viewform
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeElk3pfQ2hU2Hw2u7ulqLHfir_4GBOBDfwvgvd9H8I2s4qQ/viewform
บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสวิชา ท31101
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31501
แบบทดสอบเรื่อง ธรรมชาติและลักษณะของภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสวิชา ท31101
https://docs.google.com/forms/d/1j12hwvtdL8EspELkeH8_pBnzZ3HfzRJwP1YA-v8L25I/edit