สุพัตรา มูลหา
สังคมศึกษา ส31101
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd08CwO5yNWnlzc8I3D4t0d6z8kWhV_aM_lHr4w-9_6sZtfRw/viewformyes
สังคมศึกษา ส22101
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKr0rV2syfqtxsCv67O4Lf1hGyHZLj4FnY2CJS2YFoT0dHGg/viewform
ประวัติศาสตร์ ส21104
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDLN-czhrDjpZdIhF54nwtZKZtl4JqyLkeXSo62wyKU5Wj5g/viewform
ประวัติศาสตร์ ส22102
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer6vv9J7qQrZM-5p5o5V5q00W_SeYkwr_3nLvAlM-iaV1H1Q/viewform
สังคมศึกษา ส31103
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVDP8DCp08ZJ78V-2RiwH2YqEnherlacwa0FwHfbKQFLd8hg/viewform
ประวัติศาสตร์ ส21102 ม.1
เนื้อหาความรู้ ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
https://docs.google.com/presentation/d/1lxYaFSp5BjllVD5FvodI7qDAqw_p1BLaqSeVAsCE5CQ/edit#slide=id.p
ใบงานที่ 1 การเปรียบเทียบคริสต์ศักราชและพุทธศักราช
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes0HXZlKOhIW5dhCgX0QZbzztV7mweIWdTqELbfg5u24oZWg/viewform
สังคมศึกษา ส33101 ม.6
หน่วยที่ 1
ใบความรู้ การบริหารจิตและเจริญปัญญา
https://docs.google.com/document/d/1uiyOzMql28jBTgC4gggPUbtA5q665oo7omy5OX3FIw4/edit
เนื้อหา  การบรรยา  การบริหารจิตและเจริญปัญญา
https://classroom.google.com/c/MTA4MDUyNDkzNDQ0/m/MTM1MTU4NjA5ODQ2/details
ใบงาน ที่ 1 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebibaIuytoygaMUZ2VuW8nzpNtnC_9EAVt8gY5IBmO7w0p_Q/viewform
บบทดสอบที่ 1 การบริหารจิตและเจริญปัญญา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgOx3DmYGgMCITmavU2bplDaXeBoiqctxVOWK_t7xsG8vjVw/viewform

หน่วยที่ 2
ใบความรู้  หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของแต่ละศาสนา
https://docs.google.com/presentation/d/1PrN-_hQMrIJYN7IRbu9k1cfuPnBJEjFvKAbx7O5F0CY/edit#slide=id.p
บงานที่ 2 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh9lgglt1Qbi0Yer_mBEAQc2uGTFNRtkvYZ2sUuBBBDXfxbA/viewform
บบทดสอบหน่วที่ 2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczH-Ku42FvNZDZ8b2LVoSio0ReTwrBPRnpX-XO0yIXePUeXA/viewform