กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเฉลิมพล นามวิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1