กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิมพล นามวิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1