กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางแสงเดือน รัตน์ประโคน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมณีรัตน์ ชิดเชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1