ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนกล่องทีวีดิจิตอล จาก กสทช. 246934
รายงาน SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 247720
ตารางงานประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 246995
ระเบียบวาระการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 39.53 KB 247008
กำหนดบำเพ็ญกุศล Word Document ขนาดไฟล์ 19.75 KB 247001
การจัดทำ ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 564 KB 247017
งานวิชาการ
ตัวอย่างข้อสอบผลการเรียนรู้ออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 https://docs.google.com/forms/d/1booh0MscDc7EQ3TVCMuQqZhsSEF_k-Ao2zRcRa7m-54/edit 246942
แบบสำรวจข้อมูลชุมนุม ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 304.5 KB 246998
ตัวอย่างการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 246999
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน- ลูกเสือเนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 895 KB 246997
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด Word Document ขนาดไฟล์ 881.5 KB 246994
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 881.5 KB 246999
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 879.5 KB 247001
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 741 KB 246991
ปพ.5 นาแก้ววิทยา (ปถ.05) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 247035
งานอำนวยการ
ฟอร์มเอกสาร ID-Plan 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 411.5 KB 247248
งานกิจการนักเรียน
แบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.97 KB 246996
บทเรียนออนไลน์ จิตราพร แสงเนตร
แบบทดสอบออนไลน์ วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง แนวคิดวิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่4 246959
แบบทดสอบ ออนไลน์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 246947
https://web.facebook.com/Thanawat.Fook/videos/1198509870231643/ 247041
บทเรียนออนไลน์ นิรันดร์ กุลโชติ
แบบทดสอบ วิชา การใช้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ม.1 246940
แบบทดสอบ เรื่อง คำซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 246934
แบบทดสอบเรื่องอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 246962
แบบทดสอบเรื่องการอ่านร้อยแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 246952
บทเรียนออนไลน์ แสงเดือน รัตน์ประโคน
Verb to be 246949
บทเรียนออนไลน์ ทองดี ใจมั่น
แบบทดสอบ รายวิชา วิทยาศาสาตร์ ม.3 246916
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 246967
บทเรียนออนไลน์อลิสา แข่งขัน
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 246940
แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่1 ความหมายของกราฟิก 246943
บทเรียนออนไลน์จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
แบบทดสอบ เรื่อง ความสัมพันธ์ของข้อมูล 246950
แบบทดสอบ เรื่อง โปรแกรมฐานข้อมูล 246953
แบบทดสอบ เรื่อง ความหมายของฐานข้อมูล 246944
บทเรียนออนไลน์มณีรัตน์ ชิดเชื้อ
แบบทดสอบ Greeting 246940
บทเรียนออนไลน์สุพัตรา มูลหา
แบบทดสอบ กฎหมาย ส31101 246943
แบบทดสอบออนไลน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ม.4 246936
แบบทดสอบออนไลน์สังคมศึกษาม.2 พระพุทธศาสนา 246957
แบบทดสอบออนไลน์ประวัติศาสตร์ม.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 246979
แบบทดสอบออนไลน์ประวัติศาสตร์ม.1 เรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย 246947
บทเรียนออนไลน์เกศรา พันชนะ
แบบทดสอบความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 246922
แบบทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 246943
บทเรียนออนไลน์ภัทราวดี พงษ์พันธ์
บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 246941
บทเรียนออนไลน์นางอุรักษ์ สุรชาติ
แบบทดสอบเรื่อง โครงสร้างอะตอม 246946
บทเรียนออนไลน์นางสาวอัษฎาพร จริยา
แบบทดสอบเรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 246938
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำสมาส 246962
บทเรียนออนไลน์นายอาทิตย์ มักผล
แบบทดสอบรายวิชางานเกษตร เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเกษตร ชั้น ม.1 246928
บทเรียนออนไลน์นายสิรภพ แหวนวงษ์
แบบทดสอบออนไลน์วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่องความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 246941
แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 246934
แบบทดสอบออนไลน์วิชาฟุตบอล เรื่องประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 246944
แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 246955
แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 246941
แบบทดสอบออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลา ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 246955