ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนกล่องทีวีดิจิตอล จาก กสทช. 146715
รายงาน SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 150187
ตารางงานประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 146442
ระเบียบวาระการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 39.53 KB 146792
กำหนดบำเพ็ญกุศล Word Document ขนาดไฟล์ 19.75 KB 146776
การจัดทำ ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 564 KB 146369
งานวิชาการ
>ตัวอย่างข้อสอบผลการเรียนรู้ออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 https://docs.google.com/forms/d/1booh0MscDc7EQ3TVCMuQqZhsSEF_k-Ao2zRcRa7m-54/edit 146457
แบบสำรวจข้อมูลชุมนุม ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 304.5 KB 146754
ตัวอย่างการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 146707
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน- ลูกเสือเนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 895 KB 146694
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด Word Document ขนาดไฟล์ 881.5 KB 146562
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 881.5 KB 146661
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 879.5 KB 146461
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 741 KB 146601
ปพ.5 นาแก้ววิทยา (ปถ.05) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146501
งานอำนวยการ
ฟอร์มเอกสาร ID-Plan 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 411.5 KB 147424
งานกิจการนักเรียน
แบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.97 KB 146467
บทเรียนออนไลน์ จิตราพร แสงเนตร
>แบบทดสอบออนไลน์ วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง แนวคิดวิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่4 146658
>แบบทดสอบ ออนไลน์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 146617
https://web.facebook.com/Thanawat.Fook/videos/1198509870231643/ 146473
บทเรียนออนไลน์ นิรันดร์ กุลโชติ
>แบบทดสอบ วิชา การใช้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ม.1 146758
>แบบทดสอบ เรื่อง คำซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 146390
>แบบทดสอบเรื่องอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 146703
>แบบทดสอบเรื่องการอ่านร้อยแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 146384
บทเรียนออนไลน์ แสงเดือน รัตน์ประโคน
>Verb to be 146456
บทเรียนออนไลน์ ทองดี ใจมั่น
>แบบทดสอบ รายวิชา วิทยาศาสาตร์ ม.3 146406
>แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 146587
บทเรียนออนไลน์อลิสา แข่งขัน
>แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 146414
>แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่1 ความหมายของกราฟิก 146379
บทเรียนออนไลน์จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
>แบบทดสอบ เรื่อง ความสัมพันธ์ของข้อมูล 146541
>แบบทดสอบ เรื่อง โปรแกรมฐานข้อมูล 146487
>แบบทดสอบ เรื่อง ความหมายของฐานข้อมูล 146772
บทเรียนออนไลน์มณีรัตน์ ชิดเชื้อ
>แบบทดสอบ Greeting 146532
บทเรียนออนไลน์สุพัตรา มูลหา
>แบบทดสอบ กฎหมาย ส31101 146454
>แบบทดสอบออนไลน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ม.4 146443
>แบบทดสอบออนไลน์สังคมศึกษาม.2 พระพุทธศาสนา 146551
>แบบทดสอบออนไลน์ประวัติศาสตร์ม.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 146478
>แบบทดสอบออนไลน์ประวัติศาสตร์ม.1 เรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย 146532
บทเรียนออนไลน์เกศรา พันชนะ
>แบบทดสอบความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 146670
>แบบทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 146703
บทเรียนออนไลน์ภัทราวดี พงษ์พันธ์
>บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 146381
บทเรียนออนไลน์นางอุรักษ์ สุรชาติ
>แบบทดสอบเรื่อง โครงสร้างอะตอม 146775
บทเรียนออนไลน์นางสาวอัษฎาพร จริยา
>แบบทดสอบเรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 146754
>แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำสมาส 146749
บทเรียนออนไลน์นายอาทิตย์ มักผล
>แบบทดสอบรายวิชางานเกษตร เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเกษตร ชั้น ม.1 146479
บทเรียนออนไลน์นายสิรภพ แหวนวงษ์
>แบบทดสอบออนไลน์วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่องความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 146750
>แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 146774
>แบบทดสอบออนไลน์วิชาฟุตบอล เรื่องประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 146411
>แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 146800
>แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 146485
>แบบทดสอบออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลา ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 146758