ภาพกิจกรรม
คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “OPEN EYE”
คณะครูโรงเรียนนาแก้ววิทยาเข้าอบรมหลักสูตร “OPEN EYE”
5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมาย : ​1. เพื่อการจัดการศึกษาที่ให้คุณค่าต่อการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจในนวัตกรรมจิตศึกษา
3. ฝึกปฏิบัตินวัตกรรมจิตศึกษา และนำไปใช้ได้จริง
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2563,10:17   อ่าน 76 ครั้ง