ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการเตรียมสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ด้วยกองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบประโยคธรรมศึกษาทุกชั้น วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
เพื่อให้การสอบในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เและป็นไปตามเจตนารมณ์ของแม่กองธรรมสนามหลวงและคณะสงฆ์
จึงได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในระเบียบการสอบในครั้งนี้โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,13:54   อ่าน 95 ครั้ง