ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนกล่องทีวีดิจิตอล จาก กสทช. 8
รายงาน SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 148
ตารางงานประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 77
ระเบียบวาระการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 39.53 KB 81
กำหนดบำเพ็ญกุศล Word Document ขนาดไฟล์ 19.75 KB 85
การจัดทำ ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 564 KB 94
งานวิชาการ
ตัวอย่างข้อสอบผลการเรียนรู้ออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 https://docs.google.com/forms/d/1booh0MscDc7EQ3TVCMuQqZhsSEF_k-Ao2zRcRa7m-54/edit 18
แบบสำรวจข้อมูลชุมนุม ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 304.5 KB 82
ตัวอย่างการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 80
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน- ลูกเสือเนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 895 KB 78
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด Word Document ขนาดไฟล์ 881.5 KB 76
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 881.5 KB 74
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 879.5 KB 83
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 741 KB 79
ปพ.5 นาแก้ววิทยา (ปถ.05) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 107
งานอำนวยการ
ฟอร์มเอกสาร ID-Plan 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 411.5 KB 51
งานกิจการนักเรียน
แบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.97 KB 77
บทเรียนออนไลน์ จิตราพร แสงเนตร
แบบทดสอบออนไลน์ วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง แนวคิดวิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่4 35
แบบทดสอบ ออนไลน์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 22
https://web.facebook.com/Thanawat.Fook/videos/1198509870231643/ 108
บทเรียนออนไลน์ นิรันดร์ กุลโชติ
แบบทดสอบ วิชา การใช้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ม.1 9
แบบทดสอบ เรื่อง คำซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10
แบบทดสอบเรื่องอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 31
แบบทดสอบเรื่องการอ่านร้อยแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 25
บทเรียนออนไลน์ แสงเดือน รัตน์ประโคน
Verb to be 27
บทเรียนออนไลน์ ทองดี ใจมั่น
แบบทดสอบ รายวิชา วิทยาศาสาตร์ ม.3 6
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 38
บทเรียนออนไลน์อลิสา แข่งขัน
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 13
แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่1 ความหมายของกราฟิก 20
บทเรียนออนไลน์จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
แบบทดสอบ เรื่อง ความสัมพันธ์ของข้อมูล 22
แบบทดสอบ เรื่อง โปรแกรมฐานข้อมูล 22
แบบทดสอบ เรื่อง ความหมายของฐานข้อมูล 22
บทเรียนออนไลน์มณีรัตน์ ชิดเชื้อ
แบบทดสอบ Greeting 17
บทเรียนออนไลน์สุพัตรา มูลหา
แบบทดสอบ กฎหมาย ส31101 18
แบบทดสอบออนไลน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ม.4 16
แบบทดสอบออนไลน์สังคมศึกษาม.2 พระพุทธศาสนา 31
แบบทดสอบออนไลน์ประวัติศาสตร์ม.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 48
แบบทดสอบออนไลน์ประวัติศาสตร์ม.1 เรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย 20
บทเรียนออนไลน์เกศรา พันชนะ
แบบทดสอบความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10
แบบทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 16
บทเรียนออนไลน์ภัทราวดี พงษ์พันธ์
บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 17
บทเรียนออนไลน์นางอุรักษ์ สุรชาติ
แบบทดสอบเรื่อง โครงสร้างอะตอม 16
บทเรียนออนไลน์นางสาวอัษฎาพร จริยา
แบบทดสอบเรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำสมาส 39
บทเรียนออนไลน์นายอาทิตย์ มักผล
แบบทดสอบรายวิชางานเกษตร เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเกษตร ชั้น ม.1 5
บทเรียนออนไลน์นายสิรภพ แหวนวงษ์
แบบทดสอบออนไลน์วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่องความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 11
แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 9
แบบทดสอบออนไลน์วิชาฟุตบอล เรื่องประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 13
แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 27
แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 16
แบบทดสอบออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลา ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 23