ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนกล่องทีวีดิจิตอล จาก กสทช. 186755
รายงาน SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 187208
ตารางงานประชาสัมพันธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 186818
ระเบียบวาระการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 39.53 KB 186826
กำหนดบำเพ็ญกุศล Word Document ขนาดไฟล์ 19.75 KB 186825
การจัดทำ ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 564 KB 186841
งานวิชาการ
ตัวอย่างข้อสอบผลการเรียนรู้ออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 https://docs.google.com/forms/d/1booh0MscDc7EQ3TVCMuQqZhsSEF_k-Ao2zRcRa7m-54/edit 186765
แบบสำรวจข้อมูลชุมนุม ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 304.5 KB 186822
ตัวอย่างการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 155.5 KB 186820
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน- ลูกเสือเนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 895 KB 186821
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด Word Document ขนาดไฟล์ 881.5 KB 186816
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 881.5 KB 186820
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 879.5 KB 186825
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 741 KB 186815
ปพ.5 นาแก้ววิทยา (ปถ.05) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 186856
งานอำนวยการ
ฟอร์มเอกสาร ID-Plan 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 411.5 KB 187021
งานกิจการนักเรียน
แบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.97 KB 186819
บทเรียนออนไลน์ จิตราพร แสงเนตร
แบบทดสอบออนไลน์ วิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง แนวคิดวิทยาการคำนวณ มัธยมศึกษาปีที่4 186782
แบบทดสอบ ออนไลน์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1 186769
https://web.facebook.com/Thanawat.Fook/videos/1198509870231643/ 186862
บทเรียนออนไลน์ นิรันดร์ กุลโชติ
แบบทดสอบ วิชา การใช้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ม.1 186759
แบบทดสอบ เรื่อง คำซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 186756
แบบทดสอบเรื่องอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 186781
แบบทดสอบเรื่องการอ่านร้อยแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 186774
บทเรียนออนไลน์ แสงเดือน รัตน์ประโคน
Verb to be 186771
บทเรียนออนไลน์ ทองดี ใจมั่น
แบบทดสอบ รายวิชา วิทยาศาสาตร์ ม.3 186743
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง 186784
บทเรียนออนไลน์อลิสา แข่งขัน
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 186759
แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่1 ความหมายของกราฟิก 186766
บทเรียนออนไลน์จุฬาวรรณ ปาสาจันทร์
แบบทดสอบ เรื่อง ความสัมพันธ์ของข้อมูล 186770
แบบทดสอบ เรื่อง โปรแกรมฐานข้อมูล 186772
แบบทดสอบ เรื่อง ความหมายของฐานข้อมูล 186765
บทเรียนออนไลน์มณีรัตน์ ชิดเชื้อ
แบบทดสอบ Greeting 186761
บทเรียนออนไลน์สุพัตรา มูลหา
แบบทดสอบ กฎหมาย ส31101 186765
แบบทดสอบออนไลน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ม.4 186757
แบบทดสอบออนไลน์สังคมศึกษาม.2 พระพุทธศาสนา 186778
แบบทดสอบออนไลน์ประวัติศาสตร์ม.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 186797
แบบทดสอบออนไลน์ประวัติศาสตร์ม.1 เรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย 186767
บทเรียนออนไลน์เกศรา พันชนะ
แบบทดสอบความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 186748
แบบทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 186762
บทเรียนออนไลน์ภัทราวดี พงษ์พันธ์
บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 186762
บทเรียนออนไลน์นางอุรักษ์ สุรชาติ
แบบทดสอบเรื่อง โครงสร้างอะตอม 186763
บทเรียนออนไลน์นางสาวอัษฎาพร จริยา
แบบทดสอบเรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 186760
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำสมาส 186784
บทเรียนออนไลน์นายอาทิตย์ มักผล
แบบทดสอบรายวิชางานเกษตร เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเกษตร ชั้น ม.1 186749
บทเรียนออนไลน์นายสิรภพ แหวนวงษ์
แบบทดสอบออนไลน์วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่องความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 186758
แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 186753
แบบทดสอบออนไลน์วิชาฟุตบอล เรื่องประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 186764
แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 186776
แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 186762
แบบทดสอบออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เวลา ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 186775